REGULAMIN SERWISU

"FAMESHOP.FM"

 1. Administrator - Streetcom Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717688, NIP: 5252739718, REGON: 369491390, o kapitale zakładowym w wysokości 18.000,00 zł.
 2. Brief - dokument zawierający podsumowanie założeń danej Kampanii, precyzujący wymagania Klienta w zakresie danej Kampanii, w szczególności co do Treści.
 3. Influencer - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.
 4. Kampania - działania promocyjne i reklamowe organizowane przez Administratora na zlecenie Klienta, opisane każdorazowo w Serwisie.
 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zlecająca Administratorowi przeprowadzenie Kampanii.
 6. Obserwujący - osoby, które zasubskrybowały lub w inny sposób potwierdziły obserwowanie aktywności Profilu social media, z wyłączeniem nierzeczywistych obserwujących, tzw. botów, algorytmów, kupionych subskrypcji i innych mechanizmów w sposób sztuczny zwiększających ilość osób obserwujących dany Profil social media.
 7. Pliki Cookies - krótkie informacje tekstowe tzw. „cookies”, zapisywane w urządzeniu elektronicznym Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas korzystania z Serwisu, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Serwisu.
 8. Profil social media – profil Influencera w serwisach: Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube lub blog internetowy.
 9. Regulamin - niniejszy dokument.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Serwis - strona internetowa Administratora, znajdująca się pod adresem URL: www.fameshop.fm wraz ze wszystkimi podstronami, administrowana przez Administratora.
 12. Treść - utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzony przez Influencera w procesie udziału w konkretnej Kampanii (np. zdjęcie, film, post itd.), opublikowany i dostępny na Profilu social media danego Influencera zgodnie z zasadami określonymi w danej Kampanii.
 13. Usługa - usługa świadczona w Serwisie w postaci elektronicznej. Katalog Usług świadczonych w Serwisie znajduje się w rozdziale II ust. 4 Regulaminu.
 14. Użytkownik - każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu, spełniająca wymagania określone w Regulaminie.
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym z Usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Regulamin w formacie PDF jest do pobrania tutaj „Pobierz Regulamin”.
 3. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Administrator.
 4. Z wykorzystaniem Serwisu świadczone są Usługi:
  • a) konto w Serwisie,
  • b) zapewnienie możliwości zgłoszenia chęci uczestnictwa w Kampanii.
 5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji i przestrzegania jego postanowień.
 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna.
 2. Influencerem może być osoba, która:
  • a) jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona, a także osoba, która ukończyła 13 lat i nie została ubezwłasnowolniona, a przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził pisemną zgodę w jej imieniu, na rejestrację przez nią w Serwisie (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • b) nie pozostaje i nie pozostawała w stosunku pracy z Administratorem ani nie jest i nie była podwykonawcą, zleceniobiorcą, wykonawcą czy też współpracownikiem Administratora świadczącym stałe usługi na rzecz Administratora,
  • c) posiada Profil social media, na którym widnieje co najmniej 1000 Obserwujących,
  • d) opublikowała na Profilu social media przynajmniej jeden post w okresie ostatnich trzech miesięcy.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia m.in. następujących minimalnych warunków technicznych:
  • a) aktywne połączenie (dostęp) do sieci Internet,
  • b) zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie urządzenia elektronicznego plików i dokumentów hipertekstowych (HTML) z włączoną opcją obsługi JavaScript oraz Plików Cookies,
  • c) urządzenie elektroniczne, o którym mowa pod lit. b) powyżej,
  • d) aktywne konto poczty elektronicznej,
  • e) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików PDF, WORD, JPG, PNG.
 4. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu, zarówno w całości jak i w części, w szczególności we wszystkich przeglądarkach internetowych.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem. Administrator informuje, iż z powodu dostępu do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i wobec jej publicznego charakteru, korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • a) jakiejkolwiek ingerencji w treści publikowane w Serwisie, w szczególności poprzez ich jakiekolwiek modyfikacje,
  • b) wykorzystywania jakichkolwiek treści (m.in. tekst, grafika, zdjęcia), w szczególności objętych prawami autorskimi, publikowanych w Serwisie, a także materiałów i ich części dostarczonych w ramach realizacji Usług w Serwisie, w tym ich powielania czy kopiowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wykorzystania materiałów dostarczonych Influencerowi przez Administratora (Brief) w celu realizacji Treści w procesie udziału Influencera w Kampanii,
  • c) wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie do innych potrzeb niż realizacja Treści w procesie udziału Influencera w Kampanii,
  • d) posługiwania się oraz dostarczania treści, danych bądź materiałów o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich bądź Administratora.
 1. Rejestracja konta w Serwisie jest warunkiem uzyskania przez Użytkownika statusu Influencera w rozumieniu niniejszego Regulaminu oraz warunkiem zgłaszania chęci uczestnictwa w Kampaniach na zasadach określonych w Rozdziale V Regulaminu.
 2. Użytkownik może zarejestrować indywidualne konto w Serwisie poprzez naciśnięcie przycisku „Załóż konto” znajdującego się na stronie głównej Serwisu. Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Użytkownik w celu rejestracji konta w Serwisie, powinien:
  1. a) uzupełnić dane rejestracyjne (adres e-mail, daty urodzenia) oraz ustanowić login i hasło do konta,
  2. b) oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go,
  3. c) oświadczyć, że spełnia warunki określone w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu,
  4. d) oświadczyć, czy wyraża zgodę na kierowanie do niego przez Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość i podczas rozmowy telefonicznej, informacji handlowych w postaci treści marketingowych dotyczących ofert współpracy w zakresie realizacji Kampanii,
  5. e) oświadczyć, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
  6. f) w przypadku osoby, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat i nie została ubezwłasnowolniona, załączyć podczas rejestracji skan dokumentu, w którym przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził pisemną zgodę w jej imieniu, na rejestrację przez nią w Serwisie, jej udział w Kampaniach oraz złożył oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 lit. a) i b) Regulaminu i wyraził zgodę, o której mowa w Rozdziale VI ust. 3 Regulaminu, a także złożył oświadczenia, o których mowa pod lit. d) i e) powyżej (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  7. g) oświadczyć, że zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Administratora o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wszelkich zmianach w zakresie zgód wyrażonych podczas rejestracji,
  8. h) oświadczyć, że informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 4. Uzupełnienie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest warunkiem skutecznej rejestracji konta Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy dany Użytkownik spełnia warunki rejestracji konta określone w Regulaminie. W tym celu Administrator może wezwać danego Użytkownika do złożenia w terminie określonym przez Administratora, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, pod rygorem usunięcia konta Użytkownika z Serwisu. Ponadto, w przypadku powzięcia przez Administratora wiarygodnej informacji, iż wobec danego Użytkownika zachodzą przesłanki wyłączające możliwość utworzenia przez niego konta w Serwisie, w postaci niespełnienia wymogów określonych w Rozdziale III ust. 2 Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia konta takiego Użytkownika z Serwisu bez uprzedniego wzywania do złożenia wyjaśnień.
 6. Umowa o świadczenie Usługi konta w Serwisie zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Serwisu na tę Usługę, zgodnie z ust. 2-4 powyżej, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, wyrażenie zgód i złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz kliknięcie przycisku „Załóż konto”.
 7. Potwierdzenie rejestracji w Serwisie wraz z Regulaminem oraz potwierdzeniem zgód i oświadczeń złożonych przez Użytkownika, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 8. Po zarejestrowaniu konta w Serwisie, Użytkownik może zalogować się do swojego konta, wpisując ustanowione podczas rejestracji konta: login oraz hasło.
 9. Umowa o świadczenie Usługi konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą skutecznego założenia przez Użytkownika konta. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w trybie natychmiastowym, klikając przycisk „Usuń konto” z poziomu konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik otrzyma na adres e-mail przypisany do danego konta Użytkownika, potwierdzenie usunięcia konta w Serwisie.
 10. Usunięcie konta Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z możliwości brania udziału w Kampaniach ogłaszanych w Serwisie, z zastrzeżeniem, że usunięcie konta nie zwalnia Influencera z obowiązku dostarczenia Treści w Kampanii, w której Influencer bierze udział w chwili rezygnacji z posiadania konta w Serwisie ani nie powoduje wygaśnięcia licencji udzielonej Administratorowi oraz Klientowi przez Influencera na korzystanie z Treści powstałych w Kampaniach (stosownie do postanowień Rozdziału VI Regulaminu), w których Influencer uczestniczył.
 1. Z chwilą założenia przez Użytkownika konta w Serwisie, Administrator zaczyna świadczyć na rzecz Influencera Usługę „zapewnienia możliwości zgłoszenia chęci uczestnictwa w Kampanii”. Usługa świadczona jest przez okres posiadania przez Influencera konta w Serwisie.
 2. Administrator będzie w wybranych przez siebie terminach publikował w Serwisie informacje o prowadzonych aktualnie Kampaniach, których sponsorami są Klienci Administratora.
 3. Udział w Kampanii jest dobrowolny.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, warunkiem wzięcia udziału w Kampanii jest:
  • a) skuteczna rejestracja konta Użytkownika w Serwisie, zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu,
  • b) zgłoszenie, za pośrednictwem Serwisu, chęci przystąpienia do danej Kampanii za pomocą przycisku „Zgłoś się do akcji”,
  • c) złożenie przez Influencera oświadczenia, że zapoznał się z zasadami danej Kampanii i akceptuje je oraz że spełnia warunki udziału w Kampanii,
  • d) wyrażenie przez Influencera zgody na przekazanie jego danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa Profilu social media, do Klienta, na zlecenie którego, organizowana jest dana Kampania, w związku ze zgłoszeniem Influencera do Kampanii,
  • e) złożenie przez Influencera oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 lit. a) i b) Regulaminu oraz wyrażenie zgody, o której mowa w Rozdziale VI ust. 3 Regulaminu.
 5. Potwierdzenie zgłoszenia chęci przystąpienia do danej Kampanii zostanie wysłane na adres e-mail przypisany do danego Influencera w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia w Serwisie jedynie skrótu informacji na temat danej Kampanii oraz odnośnego linku zewnętrznego, przekierowującego na zewnętrzną stronę internetową lub inny kanał (profil Klienta lub Administratora w serwisach: Instagram, Facebook, YouTube, Tik-Tok itd.), na którym znajdować się będzie pełny opis założeń danej Kampanii.
 7. Zgłoszenie chęci przystąpienia do danej Kampanii nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danego Influencera do udziału w Kampanii.
 8. Decyzja o zakwalifikowaniu danego Influencera do danej Kampanii podejmowana jest w porozumieniu z Klientem, w terminie przewidzianym w opisie danej Kampanii. Influencer każdorazowo powiadamiany jest o zakwalifikowaniu się do danej Kampanii w sposób określony w opisie danej Kampanii. Administrator zastrzega sobie prawo do nieujawniania motywów wyboru konkretnych Influencerów do udziału w danej Kampanii.
 9. W przypadku zakwalifikowania danego Influencera do udziału w Kampanii, Influencer otrzymuje drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji konta w Serwisie, informację o zakwalifikowaniu się do udziału w Kampanii oraz Brief dotyczący danej Kampanii.
 10. Influencer ma prawo zrezygnować z udziału w Kampanii, z zastrzeżeniem, że o rezygnacji, Influencer musi poinformować Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail: fame@instars.buzz niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu otrzymania Briefu zgodnie z ust. 9 powyżej.
 11. Administrator informuje, że z tytułu udziału Influencera w Kampanii, Influencerowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że co innego wynika z opisu zasad danej Kampanii lub Briefu.
 12. Influencer biorący udział w danej Kampanii, może otrzymać produkty Klienta:
  • a) do testowania z obowiązkiem ich zwrotu,
  • b) do testowania, na własność.
 13. Informacja o tym, czy dany produkt jest przekazywany Influencerowi w ramach Kampanii na własność czy z obowiązkiem zwrotu, znajdzie się każdorazowo w założeniach Kampanii lub w Briefie.
 14. W procesie udziału danego Influencera w Kampanii, Influencer zobowiązany jest stworzyć konkretną Treść zgodnie z założeniami i wytycznymi danej Kampanii i opublikować ją na swoim Profilu social media w terminie i na okres wskazany w założeniach danej Kampanii. Treść musi być zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz nie może naruszać praw i dóbr, o których mowa w ust. 16 poniżej.
 15. Udział w Kampanii oznacza udzielenie licencji na korzystanie przez Administratora i Klienta z Treści zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu oraz udzielenie innych zgód określonych w Rozdziale VI.
 16. Administrator może żądać naniesienia zmian w Treści lub jej usunięcia, jeżeli wykonana Treść:
  • a) jest niezgodna z założeniami Kampanii lub Briefem,
  • b) narusza prawa Administratora, Klienta lub osób trzecich, w szczególności prawa, o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu,
  • c) godzi w dobre imię lub renomę Administratora lub Klienta, w szczególności jest wulgarna, nierzetelna, ośmieszająca lub zawiera odniesienie do konkurencyjnych względem Klienta, marek lub produktów,
  • d) jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Zgłaszając udział w Kampanii, Influencer każdorazowo oświadcza, że:
  • a) przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie do utworów, które mogą powstać w ramach udziału w Kampanii, tj. do Treści, a także autorskie prawa osobiste do tych utworów oraz wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie praw zależnych do tych utworów,
  • b) jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z Treści oraz do udzielenia innych zgód w zakresie, o którym mowa w niniejszym Rozdziale.
 2. Z chwilą publikacji Treści na Profilu social media danego Influencera, Influencer udziela Administratorowi i Klientowi (każdemu z nich z osobna) niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z Treści (każdej z części Treści), na następujących polach eksploatacji:
  • a) utrwalanie i zwielokrotnianie Treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką cyfrową,
  • b) w zakresie obrotu Treścią albo egzemplarzami, na których Treść utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, także oferowanie do sprzedaży,
  • c) w zakresie rozpowszechniania Treści w całości lub w części w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym: w reklamie, w prasie, w folderach reklamowych i innych materiałach dotyczących danej Kampanii, na profilach social media należących do Administratora lub Klienta, w szczególności w następujących serwisach: Instagram, Facebook, YouTube, Tik-Tok, na stronie internetowej Administratora lub Klienta,
  • d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zakresie Treści,
  • e) wykorzystywanie Treści w pracach programistycznych.
 3. Influencer udziela ponadto Administratorowi i Klientowi (każdemu z nich z osobna) zgody na przetwarzanie i nieodpłatne korzystanie z wizerunku Influencera utrwalonego w Treści, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Influencera utrwalonego w Treści.
 4. Influencer upoważnia Administratora i Klienta (każdego z nich z osobna) do opracowywania Treści i dokonywania zmian w Treści, w szczególności łączenia jej z innymi materiałami, dziełami lub utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu wykorzystania takich opracowań w ramach promowania działalności Administratora lub Klienta lub w celach związanych z realizacją danej Kampanii.
 5. Influencer zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Treści (z wyłączeniem możliwości oznaczenia autorstwa Treści na Profilu social media Influencera) oraz do nieudzielania jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu (innemu niż Administrator i Klient) licencji na korzystanie z Treści.
 6. Influencer upoważnia Administratora i Klienta (każdego z nich z osobna) do udzielania sublicencji na korzystanie z praw do Treści, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej.
 7. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Administratorowi lub Klientowi w związku z korzystaniem przez nich z Treści, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Influencera, Influencer ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu oraz przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz naprawi poniesioną przez Administratora lub Klienta szkodę, w szczególności wypłaci należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie, w tym poniesione przez Administratora lub Klienta koszty sądowe oraz inne koszty prawne. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Administratorowi lub Klientowi w procesie cywilnym, Influencer zobowiązuje się przystąpić na żądanie Administratora lub Klienta do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Administratora lub Klienta, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.
 1. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, Serwis oraz poszczególne elementy zawartości Serwisu, a także wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach realizacji Usług świadczonych w Serwisie, bez względu na ich rodzaj, w szczególności tekst, zdjęcia oraz grafika, w zakresie, w jakim stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są własnością Administratora lub Klienta i objęte są ochroną przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, jego poszczególnych części oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji Usług świadczonych w Serwisie, zastrzeżone są dla Administratora lub Klienta, chyba że zaznaczono odmiennie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz z materiałów umieszczonych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Nie narusza postanowień niniejszego Rozdziału, korzystanie przez Influencera z materiałów dostarczonych Influencerowi przez Administratora (Brief) w celu realizacji Treści w procesie udziału Influencera w Kampanii.
 5. Treść Serwisu dostępna jedynie dla Influencerów nie może być udostępniana przez Influencera osobom trzecim w jakiejkolwiek części oraz nie może być wykorzystywana przez Influencera dla innych celów niż realizacja Treści w procesie udziału Influencera w Kampanii.
 6. W zakresie materiałów udostępnionych Influencerowi w ramach Kampanii, Administrator udziela Influencerowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tych materiałów – na czas trwania Kampanii, w celu realizacji Treści w procesie udziału Influencera w Kampanii i w tych granicach Influencer upoważniony jest do wyświetlania, odtwarzania, drukowania i zapisywania materiałów w urządzeniu wykorzystywanym przez Influencera do korzystania z Serwisu, w tym na nośnikach pamięci.
 7. Inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości oraz materiałów udostępnionych Użytkownikowi w ramach realizacji Usług świadczonych w Serwisie lub materiałów udostępnionych Influencerowi w ramach Kampanii – bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione, w szczególności zakaz ten odnosi się do kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, Serwisu, poszczególnych elementów jego zawartości oraz udostępnionych materiałów.
 1. Treści i informacje zawarte w Serwisie mają charakter i służą wyłącznie celom określonym w Regulaminie.
 2. Użytkownik oświadcza, że akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że:
  • a) za podanie przez niego niekompletnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, poświadczenie przez niego nieprawdy, w szczególności podanie danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy lub brak zmiany nieaktualnych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  • b) za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za szkody z tego wynikłe, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  • c) Administrator dołoży staranności, by Serwis funkcjonował poprawnie, jednak zastrzega możliwość i nie odpowiada za przerwy lub problemy w funkcjonowaniu Serwisu oraz Usług, w tym za skutki ewentualnych nieprawidłowości mogących wystąpić w działaniu Serwisu, a także za ewentualne pomyłki, błędy czy niedokładności jakie mogą w związku z tym pojawiać się w treści publikowanej w Serwisie lub w funkcjonalnościach Serwisu.
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Kampaniami należy składać pisemnie na adres: ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa (sugeruje się wysyłkę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fame@instars.buzz
 2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  • a) imię i nazwisko składającego reklamację,
  • b) adres do korespondencji,
  • c) żądanie składającego reklamację.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym reklamację adres do korespondencji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji nie wyłącza prawa zgłaszającego do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Dla Użytkownika będącego konsumentem - wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) pod adresem www.uokik.gov.pl
 1. Administratorem danych osobowych Influencera, wprowadzonych do Serwisu, jest Streetcom Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, adres e-mail: fame@instars.buzz, tel.: +48 22 245 70 00
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
  • a) świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji konta w Serwisie, a także w celach związanych z udziałem Influencera w Kampaniach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • b) przekazania do Klienta, w związku z uczestnictwem Influencera w danej Kampanii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • c) przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych elektronicznych środków porozumiewania się na odległość i przekazywania podczas rozmowy telefonicznej, informacji handlowych w postaci treści marketingowych dotyczących ofert współpracy w zakresie realizacji Kampanii, w przypadku wyrażenia przez Influencera zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i przekazywanie ich podczas rozmowy telefonicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających realizację obowiązków wynikających z prawa polskiego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem Usług lub z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe Influencera mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych).
 4. Dane osobowe Influencera będą przechowywane do momentu, w którym dalsze przetwarzanie tych danych okaże się zbędne z punktu widzenia wyżej wskazanych celów przetwarzania danych osobowych lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, gdy podstawą ich przetwarzania była wyrażona zgoda.
 5. Odbiorcą danych osobowych Influencera będą osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie odrębnych dokumentów, np. na podstawie umów, takie jak, pracownicy, podwykonawcy i zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a także Klienci oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Influencer posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Influencer ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Influencera narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Influencera danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu świadczenia na rzecz Influencera Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji konta w Serwisie, a także w celach związanych z udziałem Influencera w Kampaniach.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Influencera zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Influencer, który korzysta z Serwisu oraz Usług w Serwisie, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej, wiadomości związanych z realizacją Usług oraz korzystaniem z Serwisu.
 10. Przesyłanie przez Administratora informacji handlowej na wskazany przez Influencera adres poczty elektronicznej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Influencera w tym zakresie.
 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu – za pośrednictwem przeglądarki internetowej – na urządzeniu elektronicznym Użytkownika zapisywane są Pliki Cookies.
 2. Użytkownik korzystając z funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem” zamieszczonego obok informacji o wykorzystywaniu w Serwisie Plików Cookies, która wyświetla się na dole, po otwarciu strony internetowej: www.fameshop.fm, wyraża zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu końcowym Plików Cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, a także podmioty trzecie, wymienione w ust. 7 poniżej.
 4. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz posiadają unikalny numer.
 5. Pliki Cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 6. Pliki Cookies umieszczane przez Serwis:
  Nazwa Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
  PHPSESSID plik cookie używany przez technologię PHP do śledzenia sesji użytkownika. Jego głównym celem jest przechowywanie informacji o sesji (takich jak unikalny identyfikator sesji) pomiędzy kolejnymi żądaniami przeglądarki, co pozwala na zachowanie ciągłości i spójności interakcji użytkownika z witryną, na przykład pamiętanie preferencji użytkownika. Jest to plik cookie tymczasowy, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Długość Sesji
  CookieConsent plik cookie używany do przechowywania decyzji użytkownika odnośnie akceptacji lub odrzucenia użycia plików cookie na stronie internetowej. Jego głównym celem jest zapamiętywanie wyboru użytkownika, aby nie pytać go ponownie o zgodę na pliki cookie podczas kolejnych wizyt na stronie. Dzięki temu poprawia się komfort korzystania z witryny, a strona przestrzega przepisów dotyczących zgody na pliki cookie. 1 rok
  _ga_# plik cookie związany z Google Analytics, narzędziem do analizy ruchu na stronach internetowych oferowanym przez Google. Ten plik cookie służy do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika, co pozwala na rozróżnienie poszczególnych użytkowników i zbieranie informacji o tym, jak korzystają oni ze strony internetowej. Dzięki temu właściciele stron mogą analizować zachowania odwiedzających, poprawiać treści oraz dostosowywać strony do potrzeb użytkowników. Czas trwania tego pliku cookie wynosi zazwyczaj 2 lata od ostatniej wizyty. 2 lata
  _ga plik cookie związany z Google Analytics, narzędziem do analizy ruchu na stronach internetowych oferowanym przez Google. Ten plik cookie służy do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika, co pozwala na rozróżnienie poszczególnych użytkowników i zbieranie informacji o tym, jak korzystają oni ze strony internetowej. Dzięki temu właściciele stron mogą analizować zachowania odwiedzających, poprawiać treści oraz dostosowywać strony do potrzeb użytkowników. Czas trwania tego pliku cookie wynosi zazwyczaj 2 lata od ostatniej wizyty. 2 lata
  _fbp plik cookie używany przez Facebooka w celu oferowania serii produktów reklamowych, takich jak oferty aukcyjne w czasie rzeczywistym od stron trzecich. Jest on używany przez Facebooka w celu śledzenia wizyt użytkowników na stronach, które używają usług reklamowych Facebooka, takich jak Pixel Facebooka. Dzięki temu plikowi cookie strony mogą docelowo kierować reklamy do użytkowników, którzy je odwiedzili, gdy przeglądają Facebooka lub platformę reklamową Audience Network. Zazwyczaj jest on ważny przez 90 dni, co pozwala na śledzenie i dopasowywanie reklam do użytkowników przez ten okres. 3 miesiące
  pushpushgo-idb#keyvaluepairs plik cookie związany z usługą PushPushGo, narzędziem do zarządzania i wysyłania powiadomień push na stronach internetowych. Ten plik cookie przechowuje zestaw par klucz-wartość, które mogą być używane do identyfikacji użytkownika oraz przechowywania specyficznych dla niego preferencji lub informacji na temat jego interakcji z powiadomieniami. Umożliwia to dostosowywanie treści powiadomień push do indywidualnych potrzeb i zachowań użytkownika, co z kolei prowadzi do większej skuteczności kampanii marketingowych opartych na tych powiadomieniach. 180 dni
  pushpushgo-idb#local-forage-c plik cookie powiązany z usługą PushPushGo, narzędziem służącym do zarządzania i wysyłania powiadomień push na stronach internetowych. Ten plik cookie jest wykorzystywany do lokalnego przechowywania danych za pomocą technologii "local forage", umożliwiającej trwałe i wydajne magazynowanie danych w przeglądarce. Może przechowywać informacje na temat preferencji użytkownika, historii interakcji z powiadomieniami lub inne specyficzne dane służące do personalizacji i optymalizacji wysyłanych powiadomień push. Dzięki temu strony mogą dostarczać bardziej spersonalizowane powiadomienia oparte na wcześniejszych zachowaniach i preferencjach użytkowników. 180 dni
 7. Pliki Cookies umieszczane przez podmioty trzecie:
  Podmiot zamieszczający Nazwa Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
  google.com _GRECAPTCHA plik cookie związany z usługą reCAPTCHA od Google. Jego głównym celem jest pomoc w rozróżnianiu prawdziwych użytkowników od robotów podczas korzystania z formularzy na stronach internetowych. Dzięki temu chroni ona witryny przed automatycznym spamem i innymi rodzajami nadużyć. Cookie to przechowuje unikalny identyfikator, który pozwala Google na ocenę zachowania użytkownika i potwierdzenie, że jest on człowiekiem, a nie botem. 180 dni
  gstatic.com rc::a plik cookie związany z usługą reCAPTCHA od Google. Służy do rozróżniania użytkowników ludzkich od robotów, ale w przeciwieństwie do innych plików cookie reCAPTCHA, jest to plik cookie trwały i nie jest używany do śledzenia kolejnych wizyt użytkownika. Jego głównym celem jest unikanie testów reCAPTCHA dla określonych użytkowników, co poprawia komfort korzystania z witryny. 180 dni
  gstatic.com rc::c plik cookie związany z usługą reCAPTCHA od Google. Jego zadaniem jest rozróżnienie ludzi od robotów, aby zabezpieczyć strony internetowe przed automatycznymi działaniami i nadużyciami. Plik cookie rc::c jest używany przez reCAPTCHA do wykonywania pewnych szybkich testów i sprawdzeń, które pozwalają ustalić, czy odwiedzający jest człowiekiem, nie przechowując jednak informacji identyfikujących użytkownika. Długośc sesji
  gstatic.com rc::b plik cookie związany z usługą reCAPTCHA od Google. Jego zadaniem jest rozróżnienie ludzi od robotów, aby zabezpieczyć strony internetowe przed automatycznymi działaniami i nadużyciami. Plik cookie rc::c jest używany przez reCAPTCHA do wykonywania pewnych szybkich testów i sprawdzeń, które pozwalają ustalić, czy odwiedzający jest człowiekiem, nie przechowując jednak informacji identyfikujących użytkownika. Długośc sesji
  gstatic.com rc::f plik cookie związany z usługą reCAPTCHA od Google. Jego zadaniem jest rozróżnienie ludzi od robotów, aby zabezpieczyć strony internetowe przed automatycznymi działaniami i nadużyciami. Plik cookie rc::c jest używany przez reCAPTCHA do wykonywania pewnych szybkich testów i sprawdzeń, które pozwalają ustalić, czy odwiedzający jest człowiekiem, nie przechowując jednak informacji identyfikujących użytkownika. 180 dni
  gstatic.com _grecaptcha plik cookie związany z usługą reCAPTCHA od Google. Jego zadaniem jest rozróżnienie ludzi od robotów, aby zabezpieczyć strony internetowe przed automatycznymi działaniami i nadużyciami. Plik cookie rc::c jest używany przez reCAPTCHA do wykonywania pewnych szybkich testów i sprawdzeń, które pozwalają ustalić, czy odwiedzający jest człowiekiem, nie przechowując jednak informacji identyfikujących użytkownika. 180 dni
  connect.facebook.net lastExternalReferrer plik cookie dostarczany przez connect.facebook.net, część ekosystemu Facebooka. Jego głównym celem jest przechowywanie informacji o ostatnim zewnętrznym źródle, z którego użytkownik został przekierowany na stronę. Może to być wykorzystywane do analizy ruchu na stronie, optymalizacji kampanii reklamowych na Facebooku lub dostosowywania reklam w oparciu o źródła ruchu użytkownika. Długośc sesji
  connect.facebook.net lastExternalReferrerTime plik cookie dostarczany przez connect.facebook.net, część ekosystemu Facebooka. Jego głównym celem jest rejestrowanie czasu ostatniego przekierowania użytkownika z zewnętrznego źródła na stronę. Dzięki temu strona może analizować i monitorować ruch pochodzący z różnych źródeł w oparciu o ramy czasowe. Informacje te mogą być używane do optymalizacji kampanii reklamowych na Facebooku lub dostosowywania reklam i treści w oparciu o wzorce ruchu użytkowników. Długośc sesji
 8. W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 9. Serwis wykorzystuje Pliki Cookies wyłącznie za zgodą Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 10. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików Cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta. Użytkownik może także dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 11. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, sposób wyświetlania treści Serwisu lub ich czytelność. W skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 1. Kontakt z obsługą Administratora możliwy jest pod adresem e-mail: fame@instars.buzz
 2. Administrator zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego informowania Użytkownika, do:
  • a) dokonywania w każdym czasie zmian treści Regulaminu,
  • b) czasowego częściowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji, w szczególności w celu aktualizacji, dokonania prac technicznych czy zmiany funkcjonalności Serwisu,
  • c) jednostronnego decydowania o formule i treści Serwisu oraz merytorycznej zmiany treści Serwisu czy układu i wyglądu Serwisu,
  • d) zamieszczania w Serwisie i wykorzystywania Serwisu na potrzeby działalności komercyjnej, reklamowej i marketingowej zarówno prowadzonej przez Administratora jak i podmioty trzecie,
  • e) trwałego zaprzestania udostępniania Serwisu lub wyłączenia Serwisu, bez podania przyczyny.
 3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: fame@instars.buzz bądź w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, tj. ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 4. Wszelkie pytania i uwagi odnoszące się do funkcjonowania Serwisu bądź Usług można zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: fame@instars.buzz bądź w formie pisemnej na adres siedziby Administratora, tj. ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. Administrator każdorazowo powiadomi Influencerów o zmianach Regulaminu, na co najmniej 7 dni przed dniem ich wejścia w życie, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Influencera podany w Serwisie. Influencer, który nie wyraża zgody na wprowadzane w Regulaminie zmiany, ma możliwość usunięcia konta z Serwisu na zasadach opisanych w Rozdziale IV. ust. 9 i 10 Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.