Regulamin konkursu

"Fameshop"

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „Fameshop” (dalej „Konkurs").
 2. Organizatorem Konkursu jest Hash.fm Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-732) przy ul. Czerska 8/10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410175; REGON: 145995393, NIP: 5272673230, z kapitałem zakładowym 455.000,00 zł (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.
 4. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej „Uczestnik").
 5. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna:
  • a) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • b) posiadająca aktywne konto użytkownika w serwisie hash.fm;
  • c) posiadająca aktywne i publiczne konto użytkownika w serwisie Instagram, obserwowane przez co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) obserwatorów, za pośrednictwem którego publikuje w tym serwisie co najmniej 3 (trzy) zdjęcia tygodniowo (dalej „Konto”);
  • d) której publikacje w serwisie Instagram stanowią oryginalną twórczość Uczestnika, nie zawierają wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, politycznych, propagandowych, pornograficznych, o podtekście seksualnym, religijnych, nawołujących do agresji i przemocy lub treści sprzecznych z prawem; oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub prawa do ochrony wizerunku;
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz wyżej określonych podmiotów.
 7. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na https://fameshop.fm w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik:
  • a) potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
  • b) akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie;
  • c) potwierdza, że jego udział w Konkursie nie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – jeżeli Uczestnik taką działalność prowadzi;
  • d) wyraża zgodę na wykorzystanie do komunikacji z Organizatorem na potrzeby udziału w Konkursie adresu mailowego podanego przez Uczestnika podczas rejestracji konta użytkownika w serwisie hash.fm (dalej „Adres email”);
 9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagród przewidzianych w Konkursie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 10. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów nagród przewidzianych w Konkursie, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 1. Konkurs jest podzielony na 95 (pięćdziesiąt siedem edycji (dalej „Edycja/e”). Informacje na temat poszczególnych Edycji, w szczególności nagrody przewidzianej w Konkursie (dalej „Nagroda”), okresu trwania danej Edycji i terminu dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 poniżej, jak również pulę produktów/usług dostępnych dla Uczestników (dalej „Produkt”), Organizator będzie publikował na stronie https://fameshop.fm.
 2. W ramach każdej Edycji Uczestnik może dokonać nie więcej niż 1 (jeden) zgłoszenia do Konkursu, poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie: www.fameshop.fm. Do przesłania formularza zgłoszeniowego wymagane jest posiadanie aktywnego konta w serwisie hash.fm, podanie nazwy Konta i kliknięcie w pole „Weź udział w akcji”.
 3. W terminie do 14 (czternastu) dni licząc od dnia upływu terminu dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 powyżej (dalej „Zgłoszenie/a”) Komisja Konkursowa przekaże Uczestnikowi 1 (jeden) Produkt, przesyłką kurierską na koszt Organizatora (dalej „Kandydat”). W przypadku, gdy poprawnych Zgłoszeń będzie więcej niż Produktów, Komisja Konkursowa dokona wyboru Kandydatów spośród Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia biorąc pod uwagę spełnianie przez dane Konto wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, liczbę obserwujących dane Konto, jak również kryteriami oceny wpisów Uczestnika w ramach jego Konta, opisanymi w § 5 ust. 2 poniżej i przekaże każdemu z nich po 1 (jeden) Produkcie, przesyłką kurierską na koszt Organizatora. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności wyłaniania Kandydatów.
 4. Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest wykonanie przez Kandydata zadania konkursowego w danej Edycji polegającego w szczególności na publikacji poprzez Konto w serwisie Instagram zdjęcia prezentującego Produkt wraz z odpowiednimi opisami (hasztagami) (dalej „Zadanie Konkursowe”). Szczegółowy opis Zadania Konkursowego Kandydaci otrzymają za pośrednictwem maila, przesłanego na Adres mailowy. Zadanie Konkursowe w danej Edycji jest identyczne dla wszystkich Kandydatów.
 5. Kandydat zobowiązany jest wykonać Zadanie Konkursowe w terminie do 21 (dwadzieścia) dni licząc od dnia upływu terminu dokonywania Zgłoszeń w danej Edycji (dalej „Wpis”). Kandydat może dokonać w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim dowolnej liczby Wpisów.
 1. Organizator przewidział w Konkursie 1 (jedną) nagrodę rzeczową w postaci drukarki FUJIFILM Instax Share SP-2 o łącznej wartości 500 zł (pięćset złotych) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.
 2. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Organizator, jako płatnik podatku dochodowego od nagród obliczy, pobierze i odprowadzi należny podatek od wygranej do właściwego urzędu skarbowego.
 1. W terminie 28 (dwudziestu ośmiu dni licząc od dnia zakończenia danej Edycji, Komisja Konkursowa wyłoni 1 (jeden) laureata spośród Kandydatów, którego Wpis uznana za najlepszy (dalej „Laureat”).
 2. Komisja Konkursowa przy wyborze Laureata będzie się kierowała następującymi kryteriami oceny Wpisów:
  • a) zgodność merytoryczna;
  • b) oryginalność i pomysłowość;
  • c) kreatywność;
  • d) poprawność językowa;
 3. Kolejność Zgłoszeń ani dokonywania Wpisów nie ma znaczenia przy wyborze Laureata. Wpis musi spełniać wszystkie określone wyżej kryteria tj. nie będą brane pod uwagę Wpisy, które np. spełniają kryterium oryginalności, kreatywności i poprawności, ale nie będą zgodne z tematem Zadania Konkursowego.
 4. W terminie 28 (dwudziestu ośmiu dni licząc od dnia zakończenia ostatniej Edycji, Komisja Konkursowa spośród Laureatów wyłoni 1 (jeden) laureata Nagrody (dalej „Zwycięzca”), którego Wpis uzna za najlepszy ze wszystkich nagrodzonych w poszczególnych Edycjach.
 5. Komisja Konkursowa przy wyborze Zwycięzcy będzie się kierowała następującymi kryteriami oceny Wpisów, które zostały uznane za najlepsze w ramach poszczególnych Edycji:
  • a) zgodność merytoryczna;
  • b) oryginalność i pomysłowość;
  • c) kreatywność;
  • d) poprawność językowa;
 6. Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcy Nagrodę.
 7. Komisja Konkursowa sporządza protokoły z przeprowadzonych czynności wyłaniania Laureatów oraz Zwycięzcy.
 8. Komisja Konkursowa może powstrzymać się od wyboru Zwycięzcy, a także wszystkich lub części Laureatów, w przypadku braku Wpisów spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 1. O przyznaniu Nagrody oraz o sposobie jej odbioru, Zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora za Adres mailowy, w terminie 28 (dwudziestu ośmiu dni licząc od dnia zakończenia ostatniej Edycji.
 2. W terminie 7 (siedmiu dni licząc od otrzymania maila wskazanego w ust. 1 powyżej Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi na adres mailowy influencer@fameshop.fm, adres do korespondencji, na jaki Organizator ma dostarczyć Nagrodę.
 3. Nagroda zostanie wydana poprzez przesyłką kurierską na koszt Organizatora, na adres wskazany w ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze Nagrody pod wskazanym przez niego adresem, Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie Adresu email, danych, o których mowa w § 1 ust. 5 powyżej, Wpisów, a w przypadku laureatów Nagród również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.
 3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email iod@hash.fm lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email iod@hash.fm lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 1. Publikując Wpis w serwisie Instagram, oznaczony co najmniej 1 (jeden) wskazanym przez Organizatora hasztagiem, Kandydat przyznaje Organizatorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie (terytorium całego świata) licencję zezwalającą na wykorzystanie z Wpisu w celu w ramach reklamy i/lub promocji Organizatora i/lub podmiotów wskazanych w § 10 ust. 1 poniżej, niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, techniki utrwalenia oraz miejsca ekspozycji, polegającej na zwielokrotnianiu Wpisów i rozpowszechnianiu Wpisów m.in. ramach ekspozycji reklamowych, w sposób umożliwiający nieograniczony dostęp do Utworu lub jego części w danym czasie lub miejscu (tj. sieć internet, w szczególności za pośrednictwem publicznych profili w serwisach społecznościowych). W ramach licencji wskazanej w zdaniu poprzednim, Organizatorowi przysługuje również prawo (z prawem udzielenia sublicencji) do wykorzystania Wpisu w celu przeprowadzania prezentacji publicznej, w szczególności dla celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, do zapisywania i/lub odtwarzania Wpisów w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci internet i/lub baz danych), do publicznego wystawiania, odtwarzania i/lub wyświetlania, w szczególności za pośrednictwem sieci internet, sieci komputerowych i/lub nośników/środków/urządzeń do przesyłania lub przechowywania danych.
 2. Kandydat oświadcza i gwarantuje, że: (i) posiada prawa autorskie do Wpisu lub posiada prawo do udzielenia licencji (sublicencja), (ii) publikowanie i wykorzystywanie przez niego Wpisu za pośrednictwem serwisu Instagram nie narusza ani nie łamie praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym między innymi praw dotyczących ochrony wizerunku, praw do ochrony prywatności, praw autorskich, znaków towarowych ani jakichkolwiek innych praw własności. Kandydat zobowiązuje się pokryć wszelkie tantiemy, opłaty i inne należności wynikające z publikacji przez niego Wpisu za pośrednictwem serwisu Instagram.
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora – 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10, z dopiskiem „Reklamacje Fameshop”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu, datę zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu, w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora przy współpracy ze sponsorami Konkursu, którzy fundują Produkty oraz Nagrodę. Informacje na temat sponsorów będą dostępne na stronie internetowej: https://fameshop.fm.
 2. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz, między innymi, na stronie internetowej: https://fameshop.fm.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy np. konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternaście) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.